گام اول – واریز هزینه سامانه :

شما می بایست هزینه سامانه پیامک مورد نظر خود را واریز نمایید.

گام دوم – ارسال فرم درخواست :

فرم درخواست سامانه ارسال و دریافت پیامک را تکمیل نمایید.