شماره حساب بانک ملت جهت واریز با فیش

بانک ملت : سامانه پیامک من ایرانی
شماره حساب : ۴۵۶۴۷۴۱۲۶۶
شماره کارت :  ۱۰۴۸  ۱۶۳۷  ۳۳۷۹  ۶۱۰۴
شماره شبا :IR83  ۰۱۲۰  ۰۲۰۰  ۰۰۰۰  ۴۵۶۴  ۷۴۱۲  ۶۶
دارنده حساب : پویا مرادی