تعرفه خرید اعتبار برای پنل حرفه ای طبق جدول زیر می باشد

ابتداانتهانرخ هر واحد/ ريال
01,200,000168
1,200,00111,000,000150
11,000,001100,000,000143

تعرفه خرید اعتبار برای پنل تجاری طبق جدول زیر می باشد

ابتداانتهانرخ هر واحد/ ريال
09,900,000149
9,900,00197,500,000140

تعرفه خرید اعتبار برای پنل ویژه طبق جدول زیر می باشد

ابتداانتهانرخ هرواحد/ ريال
0990000140
990,0019,700,000139

تعرفه خرید اعتبار برای پنل اختصاصی طبق جدول زیر می باشد

ابتداانتهانرخ هر واحد / ريال
0100000000128

تعرفه خرید اعتبار در سامانه پیامک۲ طبق جدول زیر می باشد

 

نوع پنل / سامانه2انتها نرخ هر واحد / ريال
پنل كاربري زرد100000000150
پنل كاربري سبز100000000140
پنل كاربري آبي100000000128
پنل كاربري قرمز100000000118

Main هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.

Main هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

Main دریافت پیامک رایگان است.

Main ۹% مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.