امکان ارسال پیامک از روی نقشه براساس کد پستی

امکانات کد پستی پنج رقمی در استان کرمانشاه

۱ جوانرود ۶۷۹۸۱ الی ۶۷۹۸۱
۲ جوانرود/روانسر ۶۷۹۷۱ الی ۶۷۹۷۱
۳ دالاهو ۶۷۶۳۱ الی ۶۷۶۷۱
۴ روانسر ۶۷۷۳۱ الی ۶۷۹۶۱
۵ سرپل ذهاب ۶۷۷۱۱ الی ۶۷۷۵۱
۶ سنقر ۶۷۵۱۱ الی ۶۷۵۷۱
۷ سنقر ۶۷۵۱۱ الی ۶۷۵۷۱
۸ صحنه ۶۷۴۶۱ الی ۶۷۵۹۱
۹ قصر شیرین ۶۷۸۱۱ الی ۶۷۸۶۱
۱۰ کرمانشاه ۶۷۱۳۱ الی ۶۷۸۵۱
۱۱ کرمانشاه/روانسر ۶۷۶۸۱ الی ۶۷۶۸۱
۱۲ کنگاور ۶۷۴۱۱ الی ۶۷۴۵۱
۱۳ گیلانغرب ۶۷۷۸۱ الی ۶۷۸۹۱
۱۴ هرسین ۶۷۳۱۱ الی ۶۷۳۷۱
ارسال پیامک از طریق کد پستی استان کرمانشاه